سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلال کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

انتخاب بارش طراحی گامی مقدماتی در استفاده از روش های معمول به منظور برآورد سیلاب های طرح است. با توجه به وجود تغییرات زمانی در شدت رگبارهای سیل آسا، شناخت دقیق الگوهای توزیع زمانی بارش در یک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، به منظور استخراج مناسب تهرین الگوها ی توزیع زمهانی بارش های رگباری در تداوم های یک، ۲و۳و۶و۹و۱۲ و ۱۸و۲۴ ساعته حوزه آبریز دالکی، از روش پیل گریم محاسباتی استفاده شد. به منظهور ارزیابی دقت الگوها، از آزمون کای مربع استفاده و برای هر الگو سطح معنی دار بودن و قابل قبول بهودن آن مشخص شد. در پایان نتایج حاصل از الگوهای توزیع بارش های رگباری با الگوهای SCS مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که اولاً هر چه تعداد نمونه ها بیشتر باشد قابلیت اعتماد الگوی محاسبه شده بیشتر است، ثانیاً هر چه از تداوم یک ساعتهبه سمت ۲۲ ساعته پیش می رویم، معمولاً با تعداد رگبار کمتر، مقبولیت با سطوح خاص ایجاد می شود. همچنین نتایج حاصل از مقایسه بین الگوهای حاصل شده در تداوم های مختلف منطقه مورد مطالعه با الگوهای SCS نشهان می د هد که الگوهای یک، ۶ و ۹ ساعته با الگوی SCS تیپ II شباهت بیشتری داشته و الگوههای ۲ ،۳و۱۲و۱۸و۲۴ ساعته با هیچ از الگوهای scs شباهت نداشتند.