سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز پیکار جو – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نوشین نواب صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه رتبه بندی اعتباری ازجمله مهمترین عوامل تاثیرگذار درحوزه سازمانهای مالی درعرصه رقابت می باشد متاسفانه رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه درکشورما باموانعی روبرو می باشد که اجازه نمی دهند این رتبه بندی بصورت صحیح اجرا شود هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه درایران است بدین منظور پس ازشناسایی عوامل با استفاده ازنظر کارشناسان و خبرگان فعال درحوزه صنعت بیمه جهت بررسی اهمیت و ارجحیت این عوامل ازروش پژوهش عملیاتی فرایند تحلیل شبکه ای ANP استفاده میشود درگام اول ابتدا با استفاده ازادبیات پژوهش و تحقیقات پیشین مهمترین موانع رتبه بندی اعتباری شرکتهای بیمه درایران شناسایی شده و سپس موردتایید نهایی خبرگان و کارشناسان قرارگرفتند درمرحله بعد با استفاده ازپرسشنامه ماتریس همبستگی مبنی برنظرکارشناسان وخبرگان روابط مبیان این موانع تعیین شد سپس برای بررسی میزان ارجحیت موانع ازروش فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شد پس ازمحاسبات ومراحل انجام شده مشخص شد موانع رفتاری درمقایسه با هدف مسئله ازبین سه دسته موانع رفتاری ساختاری و زمینه ای باعدد ارجحیت ۳۶۴۳۱۶ ازاهمیت بیشتری نسبت به سایرعوامل برخوردار است