سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – دکترای مدیریت آموزشی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید دلائلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ، گرایش مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزا

چکیده:

امروزه ورود به حوزه فعالیت های تحول گرایانه، مستلزم ایفای نقش های بیشتر از سوی متولیان منابع انسانی، از جمله نقش هایی مانند حامی کارکنان، توسعه گر سرمایه های انسانی، شریک استراتژیک و رهبری منابع انسانی است. برای ایفای موثر نقش ها، مهارت ها و شایستگی هایی نیاز می افتد که متولیان منابع انسانی باید واجد آن باشند. لذا به منظور تعیین اولویت های بهبود منابع انسانی پژوهش حاضر با عنوان الگوی تعیین اولویت توسعه مدیران منابع انسانی بر اساس شاخص اولویت توسعه (DPI) ، در یکی از شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی کشور انجام شده است . که در آن از جامعه ی آماری ۳۲ نفری متولیان منابع انسانی ۱۶ نفر و از جامعه ۱۲۰ نفری مدیران اجرایی ۹۰ نفر به روش تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید و با استفاده از الگوی شایستگی های اولریش ۲۰۰۷ و نظر اساتید دو نوع پرسشنامه برای مقایسه دیدگاه مدیران منابع انسانی از عملکرد خودشان و دیدگاه مدیران اجرایی از عملکرد متولیان منابع انسانی و هم چنین اندازه گیری وضعیت موجود و بهبود برنامه های آینده شرکت طراحی گردید . پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss، رگرسیون ساده ، رگرسیون چندگانه وضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد.که شاخص DPI برای عملگرای معتبر با شاخص ۲/۰۶ و عامل فرهنگ و تغییر با شاخص ۸/۳۱، مدیر استعداد / طراح سازمان با شاخص ۵/۲۹، معمار استراتژی با شاخص ۸/۹۴، مجری عملیاتی با شاخص ۸/۵۹، هم پیمان کسب و کار با میانگین ۴/۹۵ و شاخص کل موارد ۵/۹۴ برآورد شده است.