سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان
ایلناز سجادیان – دانشجوی دکتری روانشناسی
پریناز سجادیان – دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش تحلیل مسیرروابط بین یادگیری خود تنظیم با حمایت اجتماعی خانوادگی ادراک شده سبک های دلبستگی ومهارته ای تحصیلی دانشجویان بودها ست روشا نجام این پژوهش علی – همبستگی بود جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد ودولتی شهر اصفهان درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ تشکیل میدادند نمونه آماری این پژوهش براساس مطالعه مقدماتی و همچنین جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران ۲۰۰۱ ۳۰۰ نفر براورد گردید دانشجویان با روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها درمورد آنها اجرا گردید ۲۷۲ مورد از پرسشنامه ها بازگردانده شد بدین معنا که نرخ پاسخگویی شرکت کنندگان درپژوهش ۹۰۶۶ درصد بود میانگین سنی دانشجویان ۲۲/۴۲ سال با دامنه ۱۸ تا ۴۲ سال و انحراف استاندارد ۳/۲۰ بود پاسخ دهندگان از ۲۶ رشته دانشگاهی متفاوت انتخاب شدندکه ۱۱۲نفر از آنها دردانشگاه دولتی اصفهان و ۱۶۰ نفر دردانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان مشغول به تحصیل بودند ابزارهای اندازه گیری برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های راهبردهای یادگیری خودتنظیم زیمرمن و پونز ۱۹۸۸ حمایت اجتماعی ادراک شده فرم خانواده پروسیدانو و هلر ۱۹۸۳ آزمونهای مهارت تحصیلی که دارای ۶ زیرمقیاس شامل مهارت های مدیریت وقت تمرکز گوش دادن و یادداشت برداری خواندن نوشتن وامتحان دادن و فهرست دلبستگی بزرگسالان AAI که با استفاده از مواد ازمون دلستگی هازن و شیور ۱۹۷۸ در۱۵ سوال دارای سه زیرمقیاس ایمن اجتنابی دوسوگرا تنظیم شده ودر مورددانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده بود استفاده گردید.