سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کاظم فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه
مهدی شعبان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه
محمد قربانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نقش ترو یج و آموزش کشاورز ی در حوزه اطلاع رسان ی از مزا ی ا و کارکردها ی نها یی بیمه محصو لات کشاورزی، برای سیاست گذاری بیمه مهم می باشد. لذا، در این مطالعه با استفاده از داد ه ها ی مقطع زمان ی ۱۰۰ کشاورز انتخاب شده (به روش نمون ه گیری تصاد فی ساده ) در سال ۱۳۸۸ ، و ن ی ز بهره گیری از الگو ی لوجیت، الگو ی تاث یرگذاری ترو یج و آموزش کشاورز ی برگر ایش کشاورزان به بیمه گردو در استان خراسان رضوی بررس ی شد . نتایج مطالعه نشان داد که گر ایش کشاورزان به سمت ب یمه محصول گردو در درجه اول وابسته به سطح ز یر کشت ا ین محصول و تجربه کشاورز است و تعداد افراد خانوار، استفاده از خدمات ترویجی، سابقه ب یمه محصول در سا ل های قبل، اعتبا رات در یافتی، درآمد سالانه کشاورز و سن کشاورز در اولویت های بعد ی قرار دارند . با توجه به یافته ها ، تنوع در برنامه های ترو یجی مروجان و استفاده از کشاورزان باتجربه برای ترویج در محل بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد شد