سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
اکبر کیانی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
عبدالرضا کارگر – کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

تحقق اهداف سیاست توسعه گردشگری در مناطق روستایی مستلزم اقداماتی چند است ،که مرحله گزینش روستاهای واجد ارزش،جهت ایجاد زیر ساخت های توسعه گردشگری از جمله مهمترین این اقدامات به شمار می رود.بی شک این کار مستلزم نوعی سطح بندی و اولویت بندی است،که موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.همچنین در این مطالعه سعی بر این است که برای پیشرفت روستاهای شهرستان بویر احمد به پهنه بندی و تحلیل مکانی توان گردشگری روستایی اقدام شود.برای همین منظور،از روش کتابخانه ای و اینترنتی جهت بررسی سوابق و تبیین مساله استفاده شده است.همچنین از روشهای میدانی و تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها گردید.جهت رقومی کردن نقشه ها و تحلیل کمی داده ها از نرم افزار و سیستم های R2VوArcGIS استفاده شد.نتایج تحقیق،نقش مثبت جاذبه های طبیعی در خلق نقاط گردشگری را در روستاهای شهرستان بویر احمد نشان داد،علاوه بر این متناسب با سناریوهای مطرح،کلاس بندی روستاهای واجد شرایط گردشگری در سه سطح تعیین و مشخص گردیدند.