سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه شارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستا
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ایران در صادرات خرما مقام اول جهان را به خود اختصاص داده و خرما یکی از محصولات مهم صادراتی ایران میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه انتقال قیمت از سرمزرعه به قیمتهای صادراتی خرما است. دوره زمانی مورد نظر در این مطالعه سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۰ میباشد. باتوجه به نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر مشاهده میشود که جهت حرکت قیمتها در سطح معنی داری ۵ درصد بر خلاف باور عمومی از قیمت صادراتی به سمت قیمت سر مزرعه میباشد. یعنی تغییرات قیمتهای صادراتی عامل و باعث تغییرات قیمتهای سرمزرعه است. نتایج برآورد الگوی تجربی تحقیق نشان میدهد که انتقال قیمتها از بازار صادرات به سرمزرعه نامتقارن است و سرعت انتقال افزایشهای قیمت کندتر از سرعت انتقال کاهشهای قیمت است بهطوریکه هرافزایشی درقیمت صادراتی پس ازپنج دوره زمانی به قیمتهای سرمزرعه منتقل میگردد درحالیکه هرگونه کاهش درقیمت صادراتی پس از یک دوره زمانی اثر خود را روی قیمتهای سر مزرعه نشان میدهد.