سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد زمانی – استاد بخش علوم زمین از دانشگاه شیراز
فریبا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین از دانشگاه شیراز

چکیده:

عوارض طبیعی سطح زمین حاصل فرایندهای گوناگونی همچون گسلش، چین خوردگی و …(فرآیندهای تکتونیکی) و نیز عوامل مختلف فرسایش است. فرآیند های تکتونیکی باعث ایجاد پستی و بلندی هایی درسیمای پوسته زمین شده و فرآیند های فرسایشی دائمأ در حال هموارسازی آنها عمل می کنند. با مطالعه این عوارض به درک تاریخ پویایی و پیش بینی تغییرات آینده و تعیین سن آ نها از طری ق ترکیبی ا ز مشاهدا ت صحرایی، آزمایش های فیزیکی و مدلسازی عددی میتوان پرداخت. در این مطالعه، ساختارهای تکتونیکی( گسلها، درزهها و پرتگاه گسلی) بخشی از استان فارس واقع در زاگرس چینخورده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر ۱- سه رژیم استرس N-S وNE-SW ،NW-SE در منطقه حاکم میباشد. علت این تغییر استرس فعالیت دوباره گسلهای پی سنگی در منطقه است. ۲- با استفاده از فرمول انتشار حرارت در یک بعد سن تقریبی پرتگاه گسل دشت ارژن برابر با ۱۱۳۰۰۰۰۰ سال برآورد شد.