سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا نادری زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی
علیرضا یوسفی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمدعلی فروغی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این پژوهش با هدف طراحی الگویی جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت دربرنامه درسی مدارس طراحی و تدوینشده است این الگو مبتنی بر اصول و قواعد علم برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی است الگوی جاری با استفاده از تحلیل و ترکیب الگوهای سه گانه زیرطراحی و تدوین شده است الگوی آموزش مدرسه ای کلاین مدل طراحی آموزشی براورن و همکاران، مدل طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم و همکاران، پژوهش حاضر به صورتتوصیفی تحلیل اجرا شده ودر تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شده است هرکدام از الگوهای فوق به نحوی در طراحی این الگوی آموزشی موثر و مفید بوده اند علیرغم اینکه در نظام آموزشی ما بخش عمده ای از جریان های تربیتی تحت الشعاع کتابهای درسی است ولی الگوی حاضر به تمامی جنبه های موجود در یک نظام آموزشی توجه داشته و آن را بصورت سیستماتیک و نظامند با توجه به فعالیت های آغازین و اقدامات نهایی در یک فرایند تربیتی و آموزشی مورد دقت وب ررسی قرار داده است.