سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی سفلایی شهربابک – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
غریب بناوند – دانجشوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
صفر قائدرحمتی – استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

زلزله به عنوان پددیه ای طبیعی به دلیل عدم آمادگی بشر در مقابله با آن تهدید و مخاطره به حساب می آید اگر جلوگیری از وقوع زلزله امکان پذیرنیست ولی کاهش اسیب های ناشی از آن و مدیریت و کنترل بحران قبل و بعد از وقوع زلزله امری ضروری است دراین راستا این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات اسنادی نگاهی به مدیریتی بحران کشور ژاپن درمقابله با زلزله اخیر می پردازد و دلایل موفقیت این کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد با توجه به انیکه ایران نیز مانند ژاپن برروی کمربند اصلی زلزله قرار دارد و سالانه شاهد زلزله های فراوانی در کشورمان هستیم بتوان از چگونگی عملکرد این کشور درمواجهه با این بحران جهت کاهش تلفات جانی و مالی در کشور ایران استفاده کرد با نگاهی به سیستم مدیریت و برنامه ریزی در ژاپن این نتیجه را می توان گرفت که ژاپن در رویارویی و حل بحران زلزله منحصر به زدایی اشاعه ی فرهنگ مقابله با بحران و آموزش همگانی فردعمل کرد ه و می توان الگوی مناسبی برای ایران دانست تمرکز بخشی از راهبردهایپیشنهادی برای پیشگیری از آسیب پذیری ناشی از زلزله بیان شده است.