مقاله الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هدف های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هدف های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای شناختی و فراشناختی
مقاله جهت گیری هدف های پیشرفت
مقاله هوش معنوی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرد شهنام
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل آبکنار سیده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: معینی کیا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف ارائه یک الگو برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هدف های پیشرفت و هوش معنوی انجام شد. طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. بدین منظور ۴۰۰ دانش آموز دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی برگرفته از مجموعه مقیاس های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)، پرسش نامه تجدیدنظر شده جهت گیری هدف های پیشرفت (AGQ-R) و پرسش نامه هوش معنوی (SIQ) را تکمیل کردند. یک آزمون معلم ساخته به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی زیست شناسی در نظر گرفته شد. داده ها با روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نقش واسطه ای راهبردهای شناختی و فراشناختی و هوش معنوی را در میان جهت گیری هدف های پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تایید کرد. همچنین هدف اجتناب از عملکرد تاثیر مستقیم و منفی بر پیشرفت تحصیلی داشت (P<0.01). بنابراین برای افزایش پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی نخست باید به آموزش هدف تبحرگرا، سپس به آموزش خودنظم دهی فراشناختی اقدام کرد و در نهایت از پیامدهای منفی هدف اجتناب از عملکرد آگاه بود.