مقاله الگوی پراکنش گونه های درختی کیکم و شن در رابطه با توپوگرافی و فرم توده در جنگلهای کارزان، ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: الگوی پراکنش گونه های درختی کیکم و شن در رابطه با توپوگرافی و فرم توده در جنگلهای کارزان، ایلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی مکانی
مقاله فرم توده
مقاله عوامل توپوگرافیک
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق الگوی مکانی گونه های درختی کیکم و شن در ارتباط با فرم توده و عوامل توپوگرافیک در جنگلهای شمالی استان ایلام مطالعه گردید. بدین منظور ۷۵ قطعه نمونه ۲۰۰۰ متر مربعی در منطقه کارزان بطور منظم تصادفی پیاده شد. در هر قطعه نمونه تعداد درختان به تفکیک گونه، مبدا پایه ها و مشخصات رویشگاهی اندازه گیری یا ثبت گردید. شاخص های پراکنش مطالعه شده شامل موریسیتا، استاندارد موریسیتا، گرین، کپه ای لوید و نسبت واریانس به میانگین بود. پس از جمع آوری داده ها، مقادیر شاخص های پراکنش محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در گونه کیکم شاخصهای گرین و استاندارد موریسیتا با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت دارند. همچنین در گونه کیکم همه شاخص ها و در گونه شن شاخص های گرین و استاندارد موریسیتا با شیب همبستگی مثبت داشتند. در گونه های کیکم و شن مقادیر تمام شاخص ها در جهت جنوبی بیشترین بود. نتایج مقایسه کارایی شاخص ها نشان داد که در گونه های کیکم و شن شاخص های گرین و استاندارد موریسیتا بیشترین دقت را داشتند. در گونه های کیکم و شن مقادیر تمام شاخص ها در فرم دانه و شاخه زاد بیشتر از فرم شاخه و دانه زاد بود. این نتایج بطور کلی مبین تغییرپذیری الگوی مکانی گونه های کیکم و شن تحت تاثیر شرایط متنوع رویشگاهی در منطقه مورد مطالعه بود.