مقاله الگوی ملی اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۳۲ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: الگوی ملی اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباربخشی
مقاله عملکرد
مقاله مراکز بهداشتی درمانی روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق تبریزی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: پیراهری سامره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اعتباربخشی مقبولترین سیستم ارزشیابی است که منجر به بهبود عملکرد نظام سلامت خواهد شد. با توجه به فقدان مدل ملی اعتباربخشی در عرصه مراقبت های بهداشتی اولیه، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل ملی اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی صورت گرفت.
روش کار: ابتدا مدل های اعتباربخشی مناسب جهت الگوبرداری شناسایی و از نظر دارابودن استانداردهای مرتبط بررسی شدند، همچنین علاوه بر مطالعه کتب مرتبط، مصاحبه های تخصصی با صاحب نظران و بررسی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد. سپس استانداردهای به دست آمده از دیدگاه صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: پژوهشگران، مدل های JCAHO و CCHSA را به عنوان مدل های برتر شناسایی نمودند، اما دانشگاه های علوم پزشکی فاقد استانداردهای مناسب بودند. استانداردهای به دست آمده از مجموع روش ها، با استفاده از تکنیک دلفی و در دو دور به صاحب نظران ارائه گردید. در نهایت، تمامی استانداردها پذیرش و تعداد ۵۵ استاندارد به دست آمد.
نتیجه گیری: در این مطالعه مدلی با گستره و عمق مطلوب به دست آمد و دارای بیشترین تعداد استانداردهای مربوط با مراقبت بهداشتی اولیه در سطح جهان می باشد و پژوهشگران امیدوارند که استفاده از آن در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی، نویدبخش بهبود مستمر کیفیت باشد.