مقاله الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های سودوموناس جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان شهید رجایی تنکابن (۱۳۸۹-۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های سودوموناس جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان شهید رجایی تنکابن (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت های بیمارستانی
مقاله سودوموناس
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی پور زهیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تنوع وسیعی از باکتری های بیماریزای فرصت طلب از سطوح بیمارستان شناسایی شده اند. این سطوح می توانند مخزنی برای باکتری های بیماریزا باشند. در این میان گونه های مختلف سودوموناس یکی از عوامل عفونت زای بیمارستانی هستند که به دفعات مختلف در محیط بیمارستان شناسایی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی گونه های مختلف سودوموناس در بخش های مختلف بیمارستان شهید رجایی تنکابن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها بود.
روش بررسی: در این مطالعه ۴۶۰ نمونه از بخش های مختلف بیمارستان شهید رجائی تنکابن از زمستان ۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۹۰ جمع آوری شد. شناسایی گونه ها به کمک آزمایش های بیوشیمیایی استاندارد و آزمایش API (محصول شرکت بایوماریو٬ فرانسه) صورت گرفت. در پایان میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده توسط روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در این تحقیق از ۴۶۰ نمونه تهیه شده٬ ۶۱ مورد (%۱۳٫۲۶) سودوموناس از سطوح جداسازی شد. بیشترین فراوانی سودوموناس های جدا شده مربوط به بخش های جراحی، ICU و کمترین فراوانی مربوط به بخش دیالیز بود. از مجموع ۶۱ سویه جدا شده، تعداد ۵۲ سویه (%۸۵٫۲۵) سودوموناس آئروژینوزا، ۶ سویه (%۹٫۸۳) سودوموناس استوتزری، ۲ سویه (%۳٫۲۸) سودوموناس پوتیدا و ۱ سویه (%۱٫۶۴) سودوموناس فلورسنس شناسایی گردید. نتایج آزمایش مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد سویه های جدا شده بیشترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید، آمپی سیلین، تتراسیکلین، کلرامفنیکل و آموکسی سیلین داشتند.
نتیجه گیری: محیط های بیمارستانی مخازنی برای گونه های مختلف سودوموناس محسوب می شوند. با توجه به مقاومت بالای آنها به آنتی بیوتیک های مختلف لازم است قبل از تجویز دارو میزان مقاومت به کمک آزمایش های استاندارد سنجیده شده تا از گسترش سویه های مقاوم و احتمال شکست درمان جلوگیری شود.