مقاله الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی در پیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی در پیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار روانی شغلی
مقاله ذهن آگاهی
مقاله نگرش های ناکارآمد
مقاله عواطف شغلی
مقاله فشار خون
مقاله رفتارهای ضدخدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فشار روانی شغلی با فشار خون، دردهای مزمن و رفتارهای ضدخدمت با توجه به نقش میانجی ذهن آگاهی، نگرش های ناکارآمد و عواطف شغلی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی (الگویابی معادلات ساختاری) بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تصادفی، ۲۳۳ نفر از میان کارکنان ۴ شرکت خدمات رسان در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش شامل فشار روانی شغلی (موسسه سلامت و ایمنی انگلیس، ۱۹۹۹)، توجه آگاهانه (براون و رایان، ۲۰۰۳)، نگرش های ناکارآمد (بک و ویسمن، ۱۹۸۰)، عواطف مرتبط با شغل (اسپکتور و فاکس، ۱۹۹۹)، دردهای مزمن (کرنز و همکاران، ۱۹۸۵) و رفتارهای ضدخدمت (جلالی، ۱۳۹۲) را تکمیل کردند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فشار روانی شغلی ۵۷درصد واریانس ذهن آگاهی، فشار روانی شغلی و ذهن آگاهی، ۳۷ درصد واریانس نگرش های ناکارآمد، فشار روانی شغلی، ذهن آگاهی، و نگرش های ناکارآمد ۵۴ درصد واریانس عواطف شغلی را تبیین می کنند (P<0.01) ذهن آگاهی در رابطه بین فشار روانی شغلی با نگرش های ناکارآمد و عواطف شغلی نقش یک متغیر میانجی پاره ای را ایفا نمود (P<0.01) شاخص های برازش الگوی نهایی پژوهش نشان دهنده وضعیت مطلوب الگو بود.