مقاله الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی دستجردی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی «رابطه بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش همبستگی علی است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به تعداد ۱۹۵ نفر می باشد که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، تعداد ۱۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)، قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (۲۰۰۷)، نوآوری دورابجی (۱۹۹۸) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با نوآوری و همچنین بین قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با نوآوری، رابطه معنادار وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی برقابلیت یادگیری سازمانی اثر مستقیم و بر نوآوری اثر غیرمستقیم داشته است.