مقاله الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب انتظامی از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی
مقاله رفتارهای خودکشی گرایانه
مقاله اختلال شخصیت مرزی
مقاله تکانشگری
مقاله سبک های مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی نژاد عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: یاحقی عماد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک مراد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمنافی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتارهای خودکشی گرایانه یکی از آسیب های اساسی در حوزه سلامت روانی است. یکی از مهمترین رفتارهای خودکشی گرا، افکار خودکشی است که یک پیش بینی کننده مهم در خودکشی کامل است. این مطالعه نقش اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری و سبک مقابله ای هیجان مدار را در پیش بینی افکار خودکشی سربازان بررسی کرده است.
مواد و روش ها: ۱۶۵۹ نفر از سربازان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس افکار خودکشی بک، سیاهه بالینی چند محوری میلون ۳، مقیاس تکانشگری وایتساید و لینام و پرسشنامه سبک های مقابله ای جمع آوری شدند.
یافته ها: نتایج نشان داده است،اختلال شخصیت مرزی نه تنها به طور مستقیم بر روی افکار افکار خودکشی اثر می گذارد، بلکه این اختلال از طریق اثر غیر مستقیم بر روی متغیرهای دیگری نیز می تواند در پیش بینی افکار خودکشی نقش داشته باشد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از نقش واسطه ای سبک مقابله ای هیجان مدار و تکانشگری در رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی می تواند از طریق متغیر های واسطه ای مانند سبک مقابله ای هیجان مدار و تکانشگری دقیق تر و جامع تر تبیین شود. غربالگری و شناسایی سربازان با تشخیص اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری بالا و نیز کسانی که بیشتر از سبک مقابله هیجان مدار استفاده می کنند به منظور ایجاد محدودیت در دسترسی به سلاح در پیشگیری از بروز اقدام به خودکشی موثر است.