مقاله الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله هوش سازمانی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله کارکنان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی «الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)» پرداخته است. روش پژوهش همبستگی علی مدل معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به تعداد ۳۲۱ نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۷۶ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه های قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (۲۰۰۷)، هوش سازمانی آلبرخت (۲۰۰۳) و رفتار شهروندی سازمانی کرنودل (۲۰۰۷) بودند. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی و هم چنین بین هوش سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که قابلیت یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی اثر مستقیم و بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیر مستقیم داشته است.