مقاله الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب انتظامی از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی رهبری
مقاله رهبری خدمتگزار
مقاله مدیریت بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش کسمایی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند پوراندخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف این تحقیق شناخت و استفاده از رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی است که امکان استفاده از الگو را در بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا آزمون می نماید.
مواد و روش ها: این تحقیق به روش پیمایشی در جامعه آماری مدیران بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با نمونه ای به تعداد ۲۵۱ نفر به انجام رسیده است. داده ها با توزیع پرسشنامه طیف ۷ درجه ای لیکرت که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ به دست آمد و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تناسب (برازش) مدل در نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شد.
یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، سازه توانمندساز، با بار عاملی (۰٫۷۹)، سازه مهمتری برای الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی مشخص شد و برازندگی الگو با شاخص های برازندگی AGFI= 0.94، GFI= 0.95، RMSEA= 0.098 تایید شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های تحقیق بیانگر اینست که اهمیت برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان مهمترین انتظار از مدیریت بیمارستان در الگوی رهبری خدمتگزار است، بنابراین، پیشنهاد می شود با تشکیل کارگاه هایی، آموزش مدیران در این سبک از رهبری عملیاتی شود و مهارتهای آنان در برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان افزایش یابد.