مقاله الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۳۴ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی تغذیه
مقاله زنان باردار
مقاله گروه های غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی نیا مرحمت
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی نیا صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: چمری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: وضعیت تغذیه دوران بارداری از مهمترین شاخص ها در تعیین سلامت مادر و جنین می باشد و سوء تغذیه دوران بارداری با دریافت کافی مواد غذایی قابل اجتناب است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شده است.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، تعداد ۳۶۰ زن باردار از سه ماهه دوم بارداری به بعد از بین مراجعه کننده گان به ۱۰ مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که به صورت خوشه ای از مراکز وابسته انتخاب شده بودند شرکت کردند. گردآوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. پرسشنامه شامل دوقسمت مشتمل بر مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه بسامد مواد غذایی Food Frequency Questionnaire (FFQ) مربوط به گروه های مختلف مواد غذایی بود که مواد غذایی مصرفی را در طی روز، هفته، و ماه گذشته مورد بررسی قرار می داد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و مقایسه میانگین با مقدار ثابت با استفاده از آزمون تی تحت نرم افزارSPSS  نسخه ۱۴ انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، میانگین تعداد واحد مصرفی (سروینگ) گروه کربوهیدرات در زنان باردار ۴٫۷، گروه گوشت و مواد پروتئینی ۱٫۱، گروه لبنیات ۱٫۱۴، گروه میوه ۱٫۳، گروه سبزیجات ۱٫۷، گروه چربی ها ۲٫۱۷، بود. همچنین مصرف کلسیم ۸۹۶ میلی گرم، پروتئین ۶۶٫۵ گرم، اسید فولیک ۱۹۶٫۵ میکروگرم، و آهن ۱۲ میلی گرم بود که بجز در گروه چربی ها در تمام موارد از میزان های توصیه شده کمتر بوده است. نتایج آزمون آماری تی این تفاوت ها را معنی دار نشان داد (P<0.0001).
نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج پژوهش، تاکید بر آموزش تغذیه صحیح و انتخاب مواد غذایی متنوع و با مقدار مناسب در زمان انجام مراقبت های معمول دوران بارداری از طرف کادر بهداشتی توصیه می شود.