مقاله الگوی بیان hsa-miR-133b طی روند تمایز سلول های پیش ساز قلبی و تاثیر مهاری آن بر بیان ژن عامل پاسخ سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۲ تا ۹ منتشر شده است.
نام: الگوی بیان hsa-miR-133b طی روند تمایز سلول های پیش ساز قلبی و تاثیر مهاری آن بر بیان ژن عامل پاسخ سرم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های مولد قلبی
مقاله تمایز
مقاله سلول های ماهیچه قلبی
مقاله hsa-miR-133b

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختراعی طوسی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدسلطانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تمایز سلول های بنیادی قلب با کمک میکروRNA  ها، دریچه جدیدی را برای ترمیم انفارکتوس قلبی گشوده است.miR-1-2/133a-1  و miR-206/133b دو خوشه مجزا از خانواده میکروRNA  ها هستند که به ترتیب در ماهیچه های قلبی و اسکلتی بیان می شود. چون miR-133b و miR-133a تنها در یک نوکلئوتید اختلاف دارند، احتمالا مسیرها وmRNA  های یکسانی را مورد هدف قرار می دهند. هدف تحقیق حاضر، بررسی بیان احتمالی miR-133b در سلول های در حال تمایز قلبی و نیز تاثیر احتمالی آن بر دو ژن هدف دخیل در تمایز سلول های قلبی است.
مواد و روش ها: سلول های بنیادی قلب انسان از بانک سلولی پژوهشکده رویان (RSCB) تهیه و ابتدا با عامل دمتیلاسیون (۵- azacytidine) به مدت سه روز تیمار و سپس یک روز در میان با اسید آسکوربیک و دو بار در هفته با پروتئین TGF-b1 تیمار شدند. در نهایت در هفته چهارم، روش های ایمنوسیتوشیمی، فلوسیتومتری و Real-Time PCR برای برخی عوامل رونویسی قلبی، تمایز سلول های بنیادی به سلول های قلبی را تایید نمود. سپس الگوی بیانی hsa-miR-133b و نیز دو ژن هدف عامل پاسخ سرم (SRF) و CCND2 (از ژن های کنترل کننده چرخه سلولی) طی مراحل تمایزی این سلول ها بررسی شد.
نتایج: سه هفته پس از شروع روند تمایز، سطح بیان hsa-miR-133b حدود پنج برابر سطح آن در هفته اول بود (P<0.05). بر عکس و طبق انتظار، بیان ژن عامل پاسخ سرم به ترتیب افزایش و کاهش را در هفته اول و سوم نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به این که در هفته سوم روند تمایزی، سطح بیان hsa-miR-133b افزایش و سطح رونوشت ژن عامل پاسخ سرم کاهش یافته است، و از آن جا که عامل پاسخ سرم در تکثیر سلولی دخیل است، افزایش سطحmiR-133b  می تواند منجر به کنترل چرخه سلول های پیش ساز قلبی و تمایز ماهیچه قلبی شود. در نهایت نتایج پیشنهاد می کند که hsa-miR-133b به همراه hsa-miR-133a می تواند در تمایز سلول های قلبی دخیل باشد.