مقاله الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیات علمی
مقاله بهره وری پژوهشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ارمکی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فراستخواه مقصود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است. جهت ارائه مدل بهره وری پژوهشی با بهره گیری از نظریه مبنایی (GT) با هفت گروه از اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از روش مصاحبه عمیق گفتگو گردید و سپس با طی فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به الگوی بهره وری پژوهش دست یافت. در الگوی بدست آمده موجبات علی، سطوح مداخله و عوامل، پیامدها و نتایج و هم چنین عوامل زمینه ای مورد بحث قرار گرفته است. سپس در بخش مطالعات کمی و میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه بر اساس مدل نظریه مبنایی حاصل از مصاحبه ها ساخته شد. محتوای پرسشنامه دربرگیرنده مولفه هایی شامل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی، تسهیل گران، پیامدها و زمینه های بروز بهره وری پژوهشی است. که در بخش عوامل، در دو قالب درونی و بیرونی ۷۵ عامل، در بخش تسهیل گران بهره وری پژوهش ۱۰ مولفه، در بخش نتایج ۱۱ مولفه و نهایتا در بخش عوامل زمینه ای ۶ مولفه لحاظ شد. موجبات علی (درونی و برونی) بهره وری پژوهشی در این مقاله یک مدل نهایی معادلات ساختاری از بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی ارائه می شود.