سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داریوش غلام زاده – دکترى مدیریت با گرایش مدیریت منابع انسانى مشاور معاونت منابع انسانى
امین پارسا – فوق لیسانس مدیریت اجرایی – سازمان مدیریت صنعتی مدیر مرکز مطالعات توسع
سمانه درویش – فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی کارشناس مرکز مطال

چکیده:

تحقیق جامعی که به منظور بررسی راه های افزایش بهره وری شرکت های تجاری انجام شد، به این نتیجه رسید که عدم استفاده صحیح از اطلاعات و فنون نوین ارتباطات میان مدیران و کارکنان از مهم ترین علل ناکامی این شرکت ها در دستیابی به اهداف سازمانی و رقابتی شدن آن ها بوده است . متأسفانه به دلیل غیرملموس بودن تأثیر ارتباطات در بهبود روند فعالیت یک سازمان و دستیابی به اهداف تعیین شده، به این موضوع توجه کافی نمی شود؛ در حالی که به تجربه ثابت شده است که اغلب سوء تفاهم ها و اختلاف های بی جهت در سطح مدیریت و کارکنان، ناشی از فقدان یک فرایند ارتباط داخلی و یا عدم کارایی فرایند ارتباطی موجود می باشد . براین اساس یکی از اقدامات مهم مدیران، ایجاد فرآیند ارتباطی مؤثر و یا بهبود فرآیند های ارتباطی موجود است . پژوهش حاضر با هدف شناسایى عوامل اثرگذار، عوامل تسهیل کننده، موانع فرایند ارتباطات داخلى، شناسایى کانال هاى مناسب ارتباطى و نیازهاى ارتباطى تعریف و با روش توصیفى – پیمایشى به انجام رسید . برای این منظور در وهله اول، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و الگوی مفهومی آسیب شناسی طراحی شد . الگوی مفهومی از طریق نظرخواهی از خبرگان مورد اصلاح قرار گرفت .
در وحله بعد، ابزار جمع آوری اطلاعات ( پرسشنامه ها ) طراحی و بعداز احراز اعتبار و روایی آنها ( از طریق نظرخواهی خبرگان و اجرای آزمون آلفای کرونباخ ) به نمونه ای از مدیران و کارکنان ارسال شد . داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آزمون های لازم ( آزمون تفاوت میانگین ها تى تک دامنه ) برای آن اجرا شد . در نتیجه انجام این پژوهش، سطح شایستگی های ارتباطی مدیران و کارکنان، کانال های مناسب و مورد اعتماد افراد، نیازهایارتباطی افراد و میزان تامین آن نیازها در وضع کنونی، ویژگی پیام های ارسالی از بعد سادگی، به موقع بودن، قابل فهم بودن، مرتبط بودن و . . . شناسایی و موانع مهم برقراری ارتباطات اثر بخش در داخل سازمان شناسایی شد .