سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عقیل امامقلی – دکتری معماری
حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

توجه به بافت های قدیمی و تاریخی شهرها مجالی را برای حفظ و تداوم براساس مداخلات اصولی بوجود می آورد به همین خاطر نمایش تداوم تاریخی مادی کالبدی و غیرمادی ارزشهای بافت شهر درارتباط با مجتمع های زیستی با گذشته مستلزم عنایت جدی است سیاست های حاکم و ناظر که درجهت رفع مشکلات بافت های قدیمی و تاریخی شهرها درزمینه های مختلف درقالب طرح های حفظ مرمت بازسازی احیا و بهسازی درکشورهای مختلف تهیه و اجرا می شوند این درحالی است که درکشور ماسیاست واحدی که مورد پذیرش کلیه دست اندرکاران و کلیه مجریان امور و مردم می باشد برطرح ها و برنامه ها حاکم نبوده و برداشت های متفاوتی و گاه متضاد حتی نسبت تعریف و روش مداخله دربافت های قدیمی و تاریخ یو ارزش گذاری برآنها صورت میگیرد مجریان درطرح ها و برنامه های شهری و حتی روستایی ضوابط و معیارهای خود را دارند و هرکدام دیگری را سد و مانعی دربرابر اجرای این طرح ها را با فنون و الگوی مناسب می دانند ظاهرا از عوامل بروز این دو گانگی ها و عدم وحدت رویه دردسترس نبودن مجموعه ایاز معیارها و ضوابط قانونی و حتی علمی و حرفه ای است که بافت تاریخی و قدیمی را دردرجات و ویژگیهای مختلف تعریف نماید و اهداف حفظ آنها را تبیین کند تا بتواند ارتباط این بافت ها رابا بافت های جدید شهری توضیح دهد.