سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی – عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی
طیب رضیئی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

الگوهای گردش جوی نقش اصلی را در رخداد پدیده های محیطی به خصوص در مناطق معتدله دارند و رخداد این پدیده ها در ارتباط با تکرار سیستم های سینوپتیکی و تیپ های هوا می باشد.دراین تحقیق با استفاده از روشهای PCA و خوشه بندی CL الگوهای گردش روزانه در مقیاس همدیدی مشخص گردید. به منظور طبقه بندی تیپهای هوا میانگین روزانه مربوط به تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و فشار سطح دریا SLP طی دوره اماری ۲۰۰۶-۱۹۵۰ در تلاقیهای ۲/۵ درجه از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP استخراج شد. محدوده انتخاب شده شامل ۴۰۸ نقطه از عرض ۲۰ تا ۶۰ دره شمالی و از ۲۰ تا ۸۰ درجه عرض شرقی را پوشش میدهد با استفادهاز روشم ولفه های اصلی نقاط وابسته به هم ادغام و ابعاد ماتریس کاهش داده شد. بطوریکه ۹ مولفه اصلی باقی ماند که مجموعا ۹۴ درصد کل واریانس را شامل می شود دراین تحقیق از ارایه S و چرخش واریماکس برای شناسایی تیپیها هوا و برای طبقه بندی تیپیهای هوای روزانه از روش خوشه بندی K-Means استفاده گردید. همه روزها ۲۰۸۱۸ روز به هیجده گروه تقسیم بندی شدند که ارائه دهنده متناوب ترین الگوهای گردش جوی در ناحیه مورد مطالعه می باشند