سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

یکی از مباحث اصلی برای دستیابی به توسعه ، تدوین الگوی پیشرفت بر مبنای استعدادها و توانایی ها و امکانات هر جامعه می باشد. بدون تردید جهانی شدن، پدیده ای چند وجهی است که در حال متحول کردن تمامی وجوه زندگی بشر، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و جامعه یا کسی را از متاثر شدن از ابعاد وجودی آن نمی توان بر کنار دانست. در سالهای پایانی قرن بیستم، کارآفرینی اجتماعی به عنوان مکمل کارآفرینی تجاری و دولتی ظهور یافت. در مکاتب دینی بویژه اسلامی، ارزش های اسلامی و تعالیم اخلاقی، پشتوانه مناسبی برای عمق بخشیدن به کارآفرینی اجتماعی و کنش های خیر خواهانه به حساب می آیند. اسلام دیدی توامان به توسعه مادی و معنوی دارد. از یک سو بر کار و تلاش تاکید کرده و از سوی دیر الزاماتی را برای جامعه اسلامی و افراد ساکن در آن تعریف می کند. یکی از مباحث اصلی و اولیه برای دستیابی به توسعه ، تدوین الگوی یشرفت بر مبنای استعدادها و توانایی ها و امکانات هر جامعه می باشد. در این مقاله سعی شده است الگوی ایرانی-اسلامی کارآفرینی مورد واکاوی جدی تری قرار گرفته و راهکارهایی نیز در جهت رفع و رشد و نموالگوی توسعه و کارآفرینی ایرانی-اسلامی ارائه شود.