سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

استفاده از آبیاری قطره ای به عنوان راهی برای بهبود کارکرد سیستم های آبیاری در جها ن به شمار میرود. با این وجو د، مشخصات هیدرولیکی خاک، دبی قطره چکانها و دور آبیاری اغلب به طور مناسب در طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای اعمال نمی شود. اثر فاکتورهای مذکور در پیشروی جبهه رطوبتی و تلفات آب با نفوذ عمقی زیر منطقه توسعه ریشه، برای آبیاری قطره ای سطحی مطالعه شد. بدین منظور از یک مدل استوانه ای استفاده شد که در آن تبخیر آب از سطح خاک و استخرا ج توسط ریشه انجام می شد. نتایج نشان داد که برای هر ۲ نوع خاک استفاده شده در مطالعه و برای دو دبی به کار رفته، مولفه عمودی جبهه رطوبتی در آبیاری پالسی نسبت به آبیاری پیوسته در زمانی برابر با زمان آبیاری، بزرگتر بود. هرچند این اختلاف عملاً در زمان طولانی تر از بین میرود.