سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهرداد متائی – دانشجوی دوره دکتری مدیت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
رمضان حسن زاده – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی اکبر فرهنگی – استاد گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

با توجه به گسترده وسیع رسانه های گروهی که مردم را تحت سیطره خود قرار داده اند، آگاهی و شناخت مخاطبان با توجه به تمایز آنها امری لازم و ضروری است. از طرف دیگر وسایل ارتباط جمعی و در راس آن تلویزیون نمی توانند نوع برنامه و چگونگی عرصه برنامه های خود را بدون در نظر گرفتن نیازها و سلیقه ها و خواسته های مخاطبان ارزیابی کنند. بنابراین شناخت و مطالعه دقیق هر یک از عوامل اثر گذار در پیام های ارتباطی و از جمله شناخت مطالعه مخاطب و تأمین نیازهای گروهای مختلف آنان از نظر جنس، سن و طبقه اجتماعی، گرایش ها و علاقه های متفاوت ضرورت می یابد. از این رو هدف اساسی این پژوهش در پاسخ به این سوال اساسی تحقیق که الگوی های مخاطبان از تماشای تلویزیونهای ماهواره ای کیست؟ می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان غیر انتفاعی، مرکز آموزشی سماء و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قائم شهر تشکیل می دهند. اعضای نمونه ۳۱۰ بیننده تلویزیونهای ماهواره ای هستند که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه اقدام شد و اطلاعات مندرج در پرسشنامه از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که مخاطبان عمدتاً برای رفع نیازهای سرگرمی، شناختی و اجتماعی خود به تماشای شبکه های ماهواره ای می پردازند. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد بین متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات مخاطبان از نظر نوع و شدت رضامندی مورد جستجو از شبکه های تلویزیونی رابطه وجود دارد.