مقاله الگوهای ساختاری اثرات همخوان عدالت سازمانی ادراک شده بر ابعاد رضایت سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۸۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: الگوهای ساختاری اثرات همخوان عدالت سازمانی ادراک شده بر ابعاد رضایت سازمانی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی ادراک شده
مقاله رضایت از نتیجه
مقاله رضایت از سرپرست
مقاله رضایت از مدیریت
مقاله رویکرد اثرات همخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی الگوهای ساختاری رابطه ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت از نتیجه، سرپرست و مدیریت اجرا شد.
روش: جامعه آماری پژوهش برخی از صنایع و سازمانهای شهر اصفهان بودند، که از میان آنها ۳۱۵ نفر به شیوه نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش همبستگی و ابزارها شامل سه پرسشنامه عدالت سازمانی (گل پرور و همکاران، ۱۳۸۶) و سه پرسشنامه رضایت از نتیجه، رضایت از سرپرست (کال کوئیت، ۲۰۰۱) و رضایت از مدیریت (جانسون و همکاران، ۲۰۰۶) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد.
یافته ها: شواهد بدست آمده حاکی ازآن بود که کلیه ابعاد سه گانه عدالت سازمانی با رضایت از نتیجه، رضایت از سرپرست و رضایت از سازمان دارای رابطه مثبت و معنادار (
P<0.05) یا (P<0.01) هستند. الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که فقط عدالت توزیعی و رویه ای با رضایت از نتیجه، عدالت ارتباطی با رضایت از سرپرست و عدالت توزیعی و ارتباطی با رضایت از مدیریت دارای رابطه مستقیم و معنادار (P<0.01) هستند. شواهد بدست آمده از پژوهش از رویکرد اثرات همخوان حمایت نمود.