مقاله الگوهای ازدواج و ارتباط آن با رضایت زناشویی؛ مورد مطالعه دانشجویان همسردار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۷۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: الگوهای ازدواج و ارتباط آن با رضایت زناشویی؛ مورد مطالعه دانشجویان همسردار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهای ازدواج
مقاله عوامل نوسازی
مقاله عوامل جمعیتی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله دانشجویان همسردار
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحابی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: خانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خانی اسعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله، بررسی و شناخت الگوهای ازدواج و ارتباط این الگوها با رضایت زناشویی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است. چارچوب نظری مطالعه از ترکیب نظریات نوسازی، همسان همسری، میدانی لوین و مبادله گرفته شده و بر مبنای آن ها، مدل نظری و فرضیات تحقیق ساخته و پرداخته شد. این مطالعه با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. داده های تحقیق با تکنیک پرسشنامه ترکیبی (محقق ساخته و استاندارد) از ۲۷۲ نفر دانشجوی همسردار که با روش های طبقه ای متناسب و خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. نتایج مطالعه حاکی از به تایید رسیدن اکثریت فرضیات تحقیق بود، هر چند که برخی از یافته ها در جهت مورد انتظار نبوده است. بر اساس نتایج، سطح و میزان رضایت زناشویی بر حسب الگوهای ازدواج، عوامل همسان همسری و ویژگی های جمعیتی پاسخگویان و همسران آن ها متفاوت و معنی دار بوده است. نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که در رضایت زناشویی دانشجویان ترکیبی از عوامل الگوهای ازدواج و عوامل جمعیتی و نوسازی تاثیر دارند و این عوامل حدود ۶۵ درصد از تغییرات رضایت زناشویی را توضیح می دهند. به طور خلاصه، نتایج مطالعه حاضر با پیش فرض های رویکردهای نوسازی و ایده ای، همسان همسری و تا حدودی نظریه میدانی لوین انطباق داشته است.