مقاله الگوهای ارتباطی خانواده و مهارت های مقابله با استرس به عنوان پیش بین های استعمال دخانیات در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری ۱۳ تا ۱۸ سال شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات روانشناسی بالینی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: الگوهای ارتباطی خانواده و مهارت های مقابله با استرس به عنوان پیش بین های استعمال دخانیات در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری ۱۳ تا ۱۸ سال شهر مشهد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ارتباطی گفت و شنود
مقاله الگوی ارتباطی هم نوایی
مقاله مهارت مقابله با استرس مساله مدار
مقاله مهارت مقابله با استرس هیجان مدار
مقاله استعمال دخانیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: توانایی یوسفی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: آسیابی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای ارتباطی خانواده (الگوهای گفت و شنود و هم نوایی) و مهارت های مقابله با استرس (هیجان مدار و مساله مدار) به عنوان پیش بینی کننده های وابستگی به سیگار در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری ۱۳ تا ۱۸ ساله شهر مشهد انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۱۸۲ (۹۱ نفر سیگاری و ۹۱ نفر غیر سیگاری) نفر نوجوان پسر ساکن شهر مشهد بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، با انتخاب تصادفی دو ناحیه (منطقه ۵ و ۲) از میان نواحی ۷ گانه شهر مشهد و ۱۴ محله از میان دو ناحیه، انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس تجدید نظر شده کوئرنر و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) و برای سنجش مهارت های مقابله با استرس از مقیاس مهارت های مقابله ای کرمی و زینلخانی (۱۳۸۹) استفاده شد. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که استعمال دخانیات در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای الگوی ارتباطی گفت و شنود، الگوی ارتباطی هم نوایی، مهارت مقابله با استرس مساله مدار و مهارت مقابله با استرس هیجان مدار پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.