سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا جهان بین – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده ای به سمت شهری شدن گام برمی دارد، مشارکت شهروندی جایگاه والایی دارد. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که شهرهای امروز با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری از توان و استعدادهای موجودِ شهروندان امکان پذیر است. این مهم باعث شده است تا بسیاری از نظریه پردازان شهری به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر توجه خاصی نمایند. هدف مقاله حاضر، شناسایی دقیق الگوها و چالش ها و معرفی راهبردهای عملی برای جلب مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نوین می باشد. الگوی تحقیق بنیادی- کاربردی و روش بررسی و تبیین موضوع توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشمکش بیشتر بر سر راه تحقق «شهروندی در عمل» به عنوان یکی از مولفه های اصلی جامعه شهری مدرن می باشد که اغلبِ برنامه ریزان و مدیران شهری را دچار سردرگمی و اختلاف نظر کرده است. بر این اساس در این مقاله، الگوها و چالش های موجود را جهت روشنگریِ برنامه-ریزان و مدیران شهری شناسایی نموده ایم و با ارائه برخی از مهم ترین راهبردهای عملی برای تحقق مشارکت شهروندان در امور شهر به کشمکش آنان پاسخ داده ایم.