سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

سرمایه گذاری در نظام های پژوهش، نوآوری و فناوری در عصر دانایی محور، ضرورتی غیرقابل انکار به شمار می رود. در با توجه به تحولات ناشی از جهان یشدن کشاورزی، بروز تغییرات سریع در حوزه علم و فناوری کشاورزی، و تنوع ماهیتی نظام های تحقیقات کشاورزی برخاسته از ملاحظات موقعیتی، بهره گیری از آموزه های اخیر و بازاندیشی درباره راهبردهای جاری برای ترسیم چشم انداز نظام های ملی تحقیقات کشاورزی ضروری به نظر می رسد. در حالی که اجماع نسبی را می توان پیرامون جهت گیری های آتی تغییر و تحولات ایجابی در تحقیقات کشاورزی شاهد بود، اتفاق نظر و تجربه بالنسبه کمتری درباب چگونگی پیگیری چال شهای مرتبط با پیشبرد اصلاحات نهادی سازگار با اوضاع و احوال اجتماعی _ اقتصادی، نهادی و سیاسی بین کنشگران امر وجود دارد. با توجه به این امر واقع، این مقاله دستاورد های حاصل از کاربست رو ششناسی سامان ههای نرم در تبیین پارادایم درحال ظهور تحقیقات کشاورزی را ارایه م یدهد. با استفاده از رو ششناسی سامانه های نرم، تصاویر غنی (الگوهای نمایا) شامل الگوی سیستمی تحقیقات کشاورزی و الگوی تعریفی/ تبیینی تحقیقات کشاورزی و نگاشت ماتریسی پارادایم تحقیقات کشاورزی ترسیم و ارایه شده است. همچنین روش شناسی سامانه های نرم و مناسبت آن برای تبیین سامانه تحقیقات کشاورزی تشریح شده است. سویه های بروزیابنده یا در حال ظهور پارادایم تحقیقات کشاورزی که به عنوان دستاورد این مقاله مطرح شده است را م یتوان به مثابه جهت گیری های آتی توسعه سامانه تحقیقات کشاورزی مورد ملاحظه قرار داد