سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین شافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
علی نورال…. – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تریت دبیر شهید رجایی ت

چکیده:

دادهکاوی و کشف دانش در پایگاهدادهها از جمله موضوعهایی هستند که همزمان با ایجاد و استفاده از پایگاهدادهها در اوایل دهه- ی ۸۰ برای جستجوی دانش در دادهها شکل گرفتند. دادهکاوی از اطلاعات پنهانی که میتواند برای برنامهریزیهای طولانی مدت و استراتژیک حیاتی باشد، پردهبرداری میکند. یکی از شاخه های دادهکاوی کشف الگوهای تکرارشونده و تولید قوانین انجمنی میباشد که از اهمیت شایانی برخوردار است. در این مقاله پس از بررسی مسئله تحلیل سبد خرید و الگوهای تکرارشونده با ارائه روش جدیدی این مسئله حل شده است.در این روش ابتدا پایگاهداده بصورت یک گراف نگاشت شده و سپس با الگوریتم کشف زیرگراف کامل که cliqueگفته میشودالگوهای کاندید تولید میشوند و تکراری بودن این الگوهای کاندید بررسی میگردد. این روش نسبت به الگوریتمهایی مانند Apriori و FP-Growthسریعتر عمل کرده و انعطافپذیری بیشتری دارد و به دلیل تولید الگوهای کاندید صحیح تر و کمتر و بصورت یکباره (نه بصورت تدریجی و تکاملی مثلApriori ) و نیز با کاهش تعداد خواندنهای کل پایگاه داده، باعث بهبود چشمگیر حل مسئله کشف الگوهای تکرارشونده میشود.