سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نضال مدحج – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوت
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت علمی، تهران
ماشالله عباسی دزفولی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علمی مهندسی کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

یک مدل محاسباتیCMAC از مخچه انسان است و بصورت مدل ساده ای از آن ارائه شده است و می تواند بصورت یک جدول جستجو تصور شود.در این تحقیق الگوریتم ترکیبی جدیدی برای کاهش خطا در این شبک هها ارائه شده است. ثابت نگهداشتن نرخ یادگیری در روال تعلیم شبکه، سبب عدم سازش و مصالحه بین سرعت همگرایی شبکه از یک طرف و دقت و پایداری شبکه از طرف دیگر م یشود، الگوریتمیارائه شده است که از نرخ یادگیری متغیر در هر مرحله بهره م یگیرد. این نرخ بر اساس کارایی یادگیری محاسبه م یگردد. نتایج شبی هسازی نشان م یدهد که الگوریتم حاصل نسبتCMAC قراردادی خطا را به نحو مطلوبی کاهش می دهد.