سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید فرخی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

کنترل توان نقش موثری در افزایش ظرفیت سیستمهای بیسیم ایفا میکند. بسیاری از الگوریتمهای موجود در این زمینه مسئله مینیمم کردن توان ارسالی را یا با هدف دریافت کیفیت سرویس دهیQoS) خاصی مورد بررسی قرار میدهند و یا اینکه سعی میکنند تا میزانفیدینگ سریع را در کانال دینامیکی کاهش دهند. در این مقاله با استفاده از تکنیکهای بهینهسازی چند منظوره، یک الگوریتم کنترل توان کاملا توزیعی را ارائه مینماییم که قادر است علاوه بر رساندن توان ارسالی به یک مقدار مینیمم به منظور دسترسی به یک سطحQoS مورد نیاز، نوساناتQoS دریافتی را در یک کانال دینامیکی تا حد ممکن کاهش دهد. با فرض ضرایب مصالحه متفاوت در مسئله بهینهسازی چند منظورهنشان خواهیم داد که دو الگوریتم موجودMODPC و DPC هر دو حالتهایی خاص از الگوریتم پیشنهادی میباشند. مشخصه همگرایی مربوط به الگوریتم پیشنهادی در هر دو حالت تئوری و نتایج عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مذکور نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی سرعت همگرایی بالا و میانگین مصرف توان بسیار پایینی نسبت به سایر الگوریتمهای توزیعی دارد