سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا پوررضا – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد رحمتی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فرید به آذین – سازمان صنایع هوافضا، گروه صنایع یامهدی (عج) ، پژوهشکده سیستمهای دفاعی

چکیده:

استفاده از تخمین حرکت برای کاهش افزونگی (Redundancy) زمانی در تصاویر ویدیویی تکنیکی شناخته شده است که در کدکننده های فشرده سازی ویدیو مختلفی چون MPEG1 ، MPEG2 ، H.261 و H.263 یکی از مهمترین اجزاء آنرا تشکیل می دهد . این بخش بار محاسبات سنگینی را بر سیستم تحمیل می کند، بطوریکه در یک سیستم فشرده ساز ویدیو که در آن جبران سازی حرکت انجام می شود حدود ۶۰تا ۸۰درصد بار محاسباتی فشرده ساز مربوط به تخمین حرکت است . کارهای زیادی برای کاهش این بار محاسباتی تاکنون توسط محققین انجام گرفته است . دو مسئله ایکه در تخمین حرکت وجود دارد، یکی معیار ارزیابی انطباق و دیگری روش جستجو است . تا کنون تلاشهای زیادی برای کاهش بار محاسبات در ارزیابی انطباق توسط محققان صورت گرفته است، که مقاله حاضر نیز به این مقوله توجه کرده است . الگوریتم PDC یکی از الگوریتمهای شناخته شده برای ارزیابی انطباق است که در صورت پیاده سازی سخت افزاری کمک زیادی به کاهش پیچیدگی سخت افزار می کند . در معیار انطباق PDC تفاضل پیکسلها بر اساس مقدارشان به نقاط منطبق و غیرمنطبق تقسیم شده و در هر محلی که تعداد نقاط منطبق بیشتر باشند، مفهوم انطباق بیشتر را می توان برای آن قائل شد . در الگوریتم اصلی PDCکه توسط آقای غروی و همکارش ارائه شده است، با استفاده از یک مقدار آستانه ثابت، مجموعه نقاط به نقاط منطبق و غیرمنطبق کلاسه بندی می شوند . از آنجاییکه این مقدار آستانه از رشته تصویری به رشته تصویر دیگر تغییر می کند . مقاله حاضر به ارائه یک روش وفقی برای انتخاب این مقدار آستانه می پردازد . در
این روش با استفاده از کلاسه بندی پارامتریک سعی شده تا مقدار آستانه مورد نیاز برای الگوریتم PDC بصورت وفقی انتخاب شود . آزمایشها نشان می دهند که استفاده از این روش قادر است کارایی در حد بیش از %٩٩ آنچه که از آستانه بهینه بدست می آید را ارائه نماید .