سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نصرتیان اهور – دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران
هادی نصرتیان اهور – دانشگاه پیام نوربابل – ایران

چکیده:

باتغییرساختارشبکه های توزیع انرژی الکتریکی به واسطه بستن بعضی ازحالت عادی بازوبازکردن همان تعدادکلیدهای درحالت عادی بسته می توان مسیرپخش توان شبکه توزیع راتغییرداده ونسبت به اصلاح پروفیل ولتاژوکاهش تلفات اقدام نمود. دراستفاده ازالگوریتم های تصادفی نظیر ژنتیک به هنگام بازوبسته نمودن سکشن ها ممکن است آرایش نامناسب برای شبکه ارائه گردد. مثلابخشی ازشبکه فاقدتغذیه گردد. دراین مقاله مبتنی برتئوری گراف الگوریتمی جهت شناسایی آرایش های نامناسب شبکه به هنگام بازآرایی شبکه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک ارائه گردیده است که پس ازشناسایی که پس ازشناسایی آرایش های نامناسب نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.دراین الگوریتم پس ازدریافت اطلاعات شبکه نسبت به زون بندی شبکه واستخراج ماتریس مجاورت شین های شبکه وماتریس مجاورت حلقه های شبکه اقدام می نمایدومبتی براین اطلاعات آرایش های شبکه ارزیابی گرددنتایح حاص ازتست این الگوریتم موفیت آمیزبودن نتایج حاصل ازآن رانشان می دهد