سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر سلیمی دلشاد – پژوهشگاه صنعت نفت:
میثم سلیمی دلشاد – پژوهشگاه صنعت نفت:
امید اصغری – استاد یار دانشکده فنی، دانشگاه تهران،

چکیده:

کوکریجینگ هم مختصات ذاتی روشی نوین در تخمین کوکریجینگ می باشد که در آن از داده ثانویه علاوه بر موقعیت تخمینی در نقاط هم مختصات با داده اولیه نیز استفاده می شود. در این مقاله مدل تخلخلی با استفاده از روش کوکریجینگهم مختصات ذاتی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران ساخته شده است که به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، مدل تخلخل با استفاده از دو روش مختلف اعتبارسنجی متقابل و اعتبار سنجی متقابل چند دسته ای بررسی می شود.در اعتبار سنجی متقابل در هر مرحله یک چاه از پنج چاه موجود، حذف شده و مقادیر تخمین زده در موقعیت چاه با مقادیرواقعی مقایسه می شود که نتایج بدست آمده ضرایب همبستگی حدود ۶۲ تا ۸۰ درصد را نشان می دهد و در اعتبار سنجی متقابل چند دسته ای داده ها به صورت تصادفی به تعدادی دسته مساوی که در اینجا ۵ در نظر گرفته شده است، تقسیم میشوند و در هر مرحله یکی از دسته ها حذف شده و مقادیر تخمینی در هر دسته با مقادیر واقعی مقایسه می شوند که نتایج بدست آمده در این روش ضرایب همبستگی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد را نشان می دهد. با توجه به نحوه حذف تصادفی داده ها در هر مرحله و نااریب بودن توزیع فضایی نقاط مورد بررسی، استفاده از روش چند دسته ای می تواند صحت تخمین را به صورت مطلوب تری منعکسنماید