سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدپیمان محمدمردای – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
محمدرضا رسایی – استادیار انستیتو مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند های زمین شناسی و نیروهای توپوگرافی عامل ایجاد پدیده هایی نظیر گنبد نمکی، تغییر سطح دریا، تغییر در منبع رسوب گذاری بوده و منجر به ایجاد ساختارهای فضایی با آماره های وابسته به موقعیت میشوند. مدل سازی این پیچیدگیها و به عبارتی تولید مدلاستاتیک رخسارهها با حداقل عدم قطعیت و توانایی شرطی سازی تحققهای ناپایای نهایی به داده های سخت از مهمترین چالشهای علم زمین آمار به شمار میرود. در این مطالعه یک الگوریتم چند مقیاسه و مبتنی بر الگو ارائه میشود که در آن با استفاده از یک تصویر آموزشی و یک تصویر منطقه ای، میتوان تحققهای ناپایا دارای آماره های تصویر آموزشی و خواص فیزیکی تصویر کمکی تولید نمود. بایک مرحله پیش پردازش تصویر کمکی، به تمام نود های موجود در تحقق، یک آزیموت و مقیاس نسبت داده شده و در مرحله شبیه سازی، از این پارامترها در محاسبهی تابع فاصله و نهایتاً پیاده سازی الگو روی مجموعه رخداد داده ای در تحقق استفاده میشود. عدم وجود ناپیوستگی ناشی از ناحیه بندی و حذف عدم قطعیت ناشی از تصمیم کاربر در انتخاب نواحی پایا، از مزایای الگوریتم ارائه شده نسبت به راهکارهای قبلی به شمار میرود