سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عجمی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
مهرداد طرفدار حق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
انور یار احمدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
مصطفی یونسی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

چکیده:

این مقاله به معرفی ساختار و چگونگ ی عملکرد باز ی اب دینامیکی ولتاژ DVR که در آن بجای اینورتر منبع ولتاژ از اینورتر جدید تغذیه امپدانسی استفاده شده است، م یپردازد . اینورتر تغذی ه امپدانس ی اکثر محدود ی تها ی اینورترها ی مرسوم منبع ولتاژ و منبع جریان را ندارد و از امنیت بالا یی در برابر اتصال کوتاه و مدار باز س وئی چها برخوردار است . در روش کنترل ترکیبی استفاده شده، ابتدا یک موج مرجع با دامنه و فرکانس مطلوب برای بار ساخته شده، سپس شیفت فاز مورد نیاز به آن اعمال م یشود . در ادامه برای پالس دهی، روش مدولاسیون بردار فضایی ،(SVM) معرفی م ی شود و برای تثبیت ولتاژ dc یک الگوریتم پیشنهادی برای استفاده از روش SVM در اینورترهای Z-Source آورده شده است. و در آخر، نتایج شبیه سازی DVR با استفاده از روش جبران سازی بهینه ساز انرژی آورده شده است در این روش توان حقیقی تزریقی مینیمم شده و این امر از طریق تزریق ولتاژ بوسیله DVR با زاویه ۹۰ نسبت به جریان بار انجام می گیرد. شبی هساز یهای انجام یافته با استفاده از نرم افزار MATLAB است.