سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده کیاپی – باشگاه دانش پژوهان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
هانی واحدی – باشگاه دانش پژوهان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد توکلی بینا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مبدل های قدرت جدید طیف وسیعی از هارمونیک ها زیرهارمونیک ها و هارمونیک های میانی را تولید م ی کنند ابزارهای بررسی هارمونیک ها که بر اساس تبدیل فوریه سریع FFT هستند، فرض م یکنند فقط هارمونیک ها وجود دارند و زمان های تناوب نیز ثابت م یباشند، در صورتیکه در حضور هارمونیک های میانی این زمان های تناوب متغیر و طولانی یشوند. استفاده از FFT به علت مسئله ذکر شده و همچنین مشکلاتی نظیر اختلاط فرکانسی، نشت طیفی و نادیده گرفته شدن پیک های شکل موج ممکن است به نتایج نامعتبری منجر شود. در این مقاله نظریه وزن گذاری گروه هارمونیکی GHW برای ارزیابی هارمونیک های میانی رایج در سیستم قدرت بیان گردیده است. در ادامه روشی جهت به بود روش GHW ارائه شده تا در صورت وجود مقادیر مختلف هارمونیک های میانی، پهنای باند مناسب را جهت تحلیل این هارمونیک ها محاسبه نماید . با اصلاح روش GHW نتایج دقیقتری در FFT یک شکل موج حاوی هارمونیک های میانی مخصوصا هنگامی که تغییری در فرکانس اصلی سیستم ایجاد شود و یا تداخل فرکانسی وجود داشته باشد، حاصل م یگردد. شبیه سازی های عددی نیز جهت اثبات کارایی روش ارائه شده در تشخیص هارمونیک های میانی و افزایش دقت روش FFT انجام شده است.