سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی زنگنه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت، دانشکده برق – دان
اشکان رحیمی کیان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

تولیدات پراکنده یکی از تجهیزات مهم در آینده سیستمهای قدرت محسوب میشوند که بخاطر کاهش حجم سرمایهگذاری، نزدیکی در محل مصرف، افزایش قابلیت اطمینان در تامین انرژی مصرفی مشترکین و بسیاری مزیتهای دیگر نقشمهمی را در صنعت برق کشورهای پیشرفته و توسعهیافته ایفا خواهند نمود. با وجود تمام این مزیتها، حضور این واحدهای تولید در شبکههای توزیع که تا پیشاز این بهصورت غیرفعال بهرهبرداری میشدند، چالشهای فنی بسیاری را در مساله برنامهریزی و بهرهبرداری سیستمهای توزیع بوجود میآورد. در این مقاله از منظر شرکت توزیع بهعنوان مالک وبهرهبردار شبکه، الگویی جهت بررسی فنی مساله توسعه منابع تولید پراکنده بر مبنای اهداف فنی مختلف ارایه شده است. با توجه به اینکه هدف شرکت توزیع تعیین محل و ظرفیت مناسب استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه جهت صدور مجوز به سرمایهگذاران خصوصی میباشد، مسایل هزینه که همیشه یکی از فاکتورهای مهم در هر مساله تصمیمگیری و برنامهریزی میباشد، درنظرگرفته نشده است. ترکیب الگوریتم بهینهسازی چند هدفه با تئوری اعداد فازی که در این مقاله درنظرگرفته شده است، روش مناسبی جهت درنظرگرفتن عدم قطعیت تقاضای انرژی مشترکین در مساله برنامهریزی میباشد. با استفاده از این تئوری، توابع هدف مساله بهینهسازی بهصورت میزان خطرپذیری تجاوز از حدود مجاز درنظرگرفته میشوند