سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین خضری – دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابا
مریم غلامی – دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه،
محمدرضا میبدی – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ای
زهرا السادات قندریز – دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ا

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ترکیبی مبتنی برالگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته و اتوماتای یادگیر معرفی شده است این الگوریتم بهبود یافته ی الگوریتم رقابت استعماری ICA است که از ایده ی تکامل سیاسی اجتماعی بشر الهام گرفته است درالگوریتم اولیه تعدادی کشور استعمارگر همراه با کشورهای مستعمراتشان به جستجو برای یافتن نقطه ی بهینه عمومی برای حلمساله بهینه سازی می پردازند دراین مقاله از تعداد اتوماتای یادگیر برای تنظیم شعاع حرکت مستعمرات به سمت استعمارگرهایشان درفرایند جستجوی الگوریتم ICA استفاده می نماید درالگوریتم پیشنهادی به هرکشور یک اتوماتای یادگیر منسوب شده است که وظیفه برقراری تعادل بین جستجوی سراسری و جستجوی محلی را برعهده دارد درنتیجه یک جستجوی هوشمندانه و هدفمندتر درالگوریتم رقابت استعماری انجام می شود عملکرد الگوریتم با چهار تابع محک با نامهای Griewank, Rosenbrock, Schwefel, Rastrigin مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تجربی حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته نشان دادند که کیفیت راه حل بهینه عمومی و سرعت همگرایی به نقطه بهینه دراین الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ICA استاندارد و ICA تطبیقی بهبود قابل توجهی یافته است.