سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم ده باشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه بیرجند،
سیدحمید ظهیری – استادیار گروه الکترونیک و مخابرات دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه استفاده از روش های جستجوی ابتکاری برای بهینهسازی ابعاد مختلف در طراحی نیروگاههای پراکنده به شکل وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. تنوع و توانایی این روشها در یافتن پاسخ بهینه، محققان را در انتخاب یک روش از میان روش های گوناگون تکاملی و هوش جمعی دچار تردید میکند. دراین مقاله نسخه جدیدی از یک الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر نیروهای گرانشی بین اجرام ارائه میشود، به گونهای که توانایی و کارآیی نوع استاندارد آن را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده و آن را آماده بهرهبرداری در انواع مسائل مرتبط با طراحی نیروگاههای پراکنده مینماید. نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی پیچیدهترین توابع آزمونِ چند بعدی گواهی بر این ادعا است.