سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندفر – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله روش ترکیبی جدیدی برای بازآرایی شبکه های توزیع با در نظرگرفتن تاثیر تلفات به همراه توزیع متعادل و متوازن جریان در شاخه های شبکه معرفی گریده است که در آن بهترین آرایش شبکه توزیع با درنظرگرفتن کمترین میزان تلفات شبکه به همراه بیشترین امنیت در شبکه (کمترین اشغال ظرفیت در شبکه ) بدست می آید. در این مقاله، تابع هدفی معرفی شده است که تاثیر تلفات و بارگیری شاخه ها را بطور همزمان نشان م یدهد.اصول کلی تعریف تابع تلفات و به حداقل رساندن آن در شبکه توزیع در با زآرایی این شبکه، بر اساس روش تشریح شده در مرجع [ ۱] می باشد که توسط دکتر شیرمحمدی بسط و توسعه یافته است . در این مقاله با درنظر گرفتن ترکیب تواٌم تلفات و بارگیری شاخه ها، بهترین آرایش شبکه بر ای هر حالت بارگذاری محاسبه و تعیین می گردد . این الگوریتم برروی شبکه نمونه معرفی شده در مرجع [ ۵] پیاده و نتایج آن ارائه گردیده است.