سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اژدری – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی قدرت – کنترل، دانشکده فنی مهندسی
مهدی اخباری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی قدرت – کنترل، دانشکده فنی مهند

چکیده:

تشخیص نوع اتصالی و افت ولتاژهای نامتعادل ناشی از آن به این جهت اهمیت دارد که می تواند آمارهایی را فراهم نماید که برای مطالعات مقایسه ای سیستمها بکار گرفته شده و در برآورد کارایی سیستم های قدرت استفاده شود . الگوریتم هایی که در تشخیص این ا فت ولتاژهای نامتعادل ارایه شده اند می توانند به عنوان قسمتی از یک سیستم خبره برای دسته بندی اتوماتیک اغتشاشات کیفیت توان بکار گرفته شوند. در این مقاله ال گوریتمی جدید برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فاز با استفاده از دامنه ولتاژهای سه فاز اندازه گیری شده ارایه شده است . این الگوریتم بر طبق دسته بندی پیشنهاد شده توسط بولن به تشخیص افت ولتاژهای نامتع ادل ۱ نامگذاری شد هاست. MTP م یپردازد و به اختصار MTP نامگذاری شده است. الگوریتم پیشنهادی در یک شبکه نمونه بکار گرفته شده ونتایج آن با الگوریت مهای معروف TP-4TA 3 و S-P 2 و S-C مقایسه شده است . نتیجه مقایسه کارایی و برتری الگوریتم MTP ،را بر روشهای پیشین در همه شرایط آزمایش شده نشان م یدهد.