سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن رحمانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مهمترین هدف این مقاله مقایسهی کاربرد و عملکرد یک جبرانساز سوئیچشونده در هنگام کنترل با الگوریتمهایی برپایه تئوریجامعتکمیلی توانهای لحظه ای ۱(A-GTIP)و تئوری مولفه های فیزیکی جریان ۲(CPC)با در نظر گرفتن عملکردمیکروگرید میباشد. یک سیستم قدرت با بار نامتعادل و تحت شرایط سینوسی، به عنوان مثالی برای نشان دادن قابلیت سنجش توانهای لحظهایی و جبرانسازی برپایه تئوری های مذکور ارائه میگردد. توان حقیقی نوسانی لحظه ایی تعریف، شده درA-GTIP مقدار انرژی نوسانی بین منبع و بار را نشان میدهد و برای جبرانسازی آن باید از جبرانساز سوئیچ شوندهای استفاده شود که دارای یک المان ذخیره انرژی برای تبادل انرژی با بار باشد. شبیه سازیهای انجام گرفته انعطاف – پذیری الگوریتم جبرانسازی بر پایه تئوریA-GTIPرا نشان میدهند.