سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ژینوس روشندل – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری
مژده رسولی پور خامنه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

حرکت های استراتژیک، عموماً با بیانیه چشم انداز آغاز شده و برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را در پی دارند. باتجزیه وتحلیل سیر چشم انداز سازمان تا اهداف و عملکرد استراتژیک ،چهارچوب منسجمی از ساختار کنترلی مورد نیاز قابل تعیین است که مبنایی جهت محاسبه دقیق میزان دستیابی به اهداف استراتژیک باشد. استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توام با بکارگیری ساختار اعداد فازی و بهره گیری همزمان از تکنیک کارت امتیازی متوازن بعنوان روشی کار آمد درجهت تعیین روابط، اولویت ها و اهمیت هر یک از معیارها است. در این مقاله ضمن تبیین سلسله مراتب موجود بین اهداف سازمان و شاخص های اندازه گیری عملکرد استراتژیک ،ساختاری جهت سنجش میزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مرحله اجرا تعیین گردیده و با مرور خصوصیات FAHP و تلفیق آن با تکنیک BSC، الگوریتم تبیین روابط کمی بین KPIها و اهداف سازمان بهمراه یک مطالعه موردی معرفی گردیده است.