سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لعیا افضلی پور – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
منیره اسدی آبچویه – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی یک روش عددی که درحل مسائل بهینه سازی خطی و غیرخطی و نیز دسته ای از مسائل بهینه سازی غیرهموار ضمن حضور مجموعه ای ازمحدودیت های کارامد است پرداخته میشود تمرکز اصلی این مطالعه برمساله ناهموار است این روش الگوریتم تعمیم یافته جستجو و به اختصارGPS نامیده میشود دراینروش ضمن تولید تکرارها نیازی به محاسبه یا تقریب صریح مشتق تابع هدف نیست دراین رویکرد جهت های موجه درهمسایگی اشتراک مخروط قطبی متناظر با ابرصفحه های ناهموارومخروط حاصل ازابرصفحه های قیود خطی جستجو میشود تحت مفروضات متعادلی نتایج همگرایی الگوریتم ارایه شده به نقطه حدی ایستا بیان میشود.